Междинни финансови отчети на БАКБ АД към 31 март 2013 година

БАКБ публикува предварителните си консолидирани и неконсолидирани финансови отчети към 31 март 2013 г., заедно със съответните Междинни доклади за дейността и Писмо до акционерите.

По неодитирани данни към 31 март 2013 г. БАКБ АД отчита резултати за първите три месеца на 2013 г. както следва:

  •  Нетна загуба на неконсолидирана основа в размер на 6,437 млн. лв. /шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди лева/;
  •  Нетна загуба на консолидирана основа в размер на 6,634 млн. лв. /шест милиона шестстотин тридесет и четири хиляди лева/;

Подробната информация за тези резултати е достъпна чрез следния линк на интернет страницата на БАКБ

Уведомление