Апарт-хотел, гр.Синеморец

ЧСИ Станимира Николова с рег. № 805 на КЧСИ, район на действие – Бургаски окръжен съд, е насрочила по ИД № 20138050400095 публична продан /първа по ред/ в РС - Царево от 03.05.2022 г. до 03.06.2022 г., на следният недвижим имот, собственост на „Рагнарок” ООД, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 4876 кв.м., идентификатор 66528.1.229, находящ се в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас, местност Поляните, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота, ведно с цялото право на строеж върху терена. Върху имота има реализирано строителство в различна степен на завършеност по отношение на:

„ЖИЛИЩНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ, ПИЦАРИЯ И БАСЕЙН“ – „Синеморец Бей“ при общо РЗП 5 810 кв.м., за което е издадено Разрешение за строеж № 306/28.12.2007 на Община Царево и в съответствие с Инвестиционни проекти, одобрени на 20.12.2007 г. от Гл. Арх. на Общ. Царево.

Проекта предвижда комплекс за сезонно ползване от шест блока обозначени на чертежите като Блок А + Рецепция и Пицария, Блок В, Блок С, Блок D, Блок Е и Блок F.

Подробна информация за степента на завършване на обектите можете да намерите в прикаченото обявление.

Начална цена – 545 537 лв. ДДС не се дължи

Дни за оглед на имота – всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа по местонахождението му през времетраенето на публичната продан след входиране на молба в кантората на ЧСИ Станимира Николова.

Задатъкът за правоучастие в проданта в размер на 10% от началната цена на обявеният имот се внася предварително до 03.06.2022 г. по сметка на:

ЧСИ Станимира Николова

При „Прокредитбанк” АД – Бургас

IBAN: BG19 PRCB 9230 1013 3760 27

BIC: PRCB BGSF

ОСНОВАНИЕ: 10% задатък за участие в публична продан по ИД 20138050400095 по описа на ЧСИ Станимира Николова

Наддавателните предложения, заедно с квитанция за внесен задатък се подават в запечатан плик в канцеларията на съдебно изпълнителна служба към РС - Царево.

На 06.06.2022 г. в 11:30 часа ще бъдат обявени наддавателните предложения в сградата на РС - Царево.