Поверителност

„Българо-американска кредитна банка“АД (Банката), вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121246419, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Славянска“ № 2, уеб сайт www.bacb.bg, тел.: 070014488 или *4488,  обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

Подаване и разглеждане на жалби

Българо-американска кредитна банка АД предлага банково обслужване при високи професионални стандарти. Качеството на предлаганите от БАКБ АД услуги е основен приоритет за банката. В случай, че поради някаква причина останете неудовлетворени, не се колебайте да ни сигнализирате.