Хотелски комплекс - Момина Сълза, с. Горна Росица

Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ АД) продава:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16376.11.108 в землището на село Горна Росица, с ЕКАТТЕ 16376, община Севлиево, с площ 5 002 кв.м., с начин на трайно ползване: почивен дом, заедно с всички други подобрения и приращения към имота.

както и изградения в имота

2. ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС, построен в ПИ посочен по-горе, с обща застроена площ на хотелския комплекс 1 272.04 кв.м. и обща разгърната площ 4 696.25 кв.м., състоящ се от сутерен, партер, първи етаж, втори етаж и трети етаж, заедно с всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения към имота.

и находящи се в него движими вещи:

3. Обзавеждане и оборудване за ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС, което също се продава НАЦЯЛО,

4. Както и съседен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с иденификатор 16376.11.90 с площ 5 296 кв.м., НТП Нива.

Обща индикативна офертна цена – 1 900 000 лв. ДДС се дължи частично вържу оборудването/движимите вещи и неприлежащата част от ПИ към сградата.

Лице за контакт

Петя Чакалова

+359 2 9058 379 imoti@bacb.bg

Лице за контакт

Николай Найчов

+359 2 9058 225 imoti@bacb.bg