ПИ с ПУП, кв.Галата, район Аспарухово, гр.Варна

Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ АД) продава ПИ с идентификатор 10135.5061.44 със следите параметри съгласно КККР:

Поземлен имот 10135.5061.44, област Варна, община Варна, гр. Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, кв. 'ГАЛАТА', М.'ЧЕРНОМОРЕЦ',
м. ТОКАТ ЯНЪ, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 17 624 кв. м,
квартал 4, парцел IV-61023,
Заповед за одобрение на КККР РД-18-73/23.06.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Параметри за застрояване: Плътност max. 25%; КИНТ max. 1.5.

За ПИ 10135.5061.44 има проект със следните параметри:
Осем жилищни сгради и търговски център.
Застроена площ: 5 385 кв.м.
Разгъната застроена площ: 26 439 кв.м.
Площ подземно ниво: 7 635 кв.м.
Обща площ на проекта: 34 074 кв.м.

Индикативна офертна цена 1 800 000 Евро.

Посочената индикативна офертна цена е без ДДС.

Лице за контакт

Петя Чакалова

+359 2 9058 379 imoti@bacb.bg

Лице за контакт

Николай Найчов

+359 2 9058 225 imoti@bacb.bg