Търговски център в Пловдив

Търговски център с офис част (бивш Търговски Център Деком), Пловдив, ул.Брезовско шосе 176.

УПИ с идентификатор 56784.505.395 - УПИ IІ, кв.12, по плана на гр. Пловдив, с административен адрес: ул.Брезовско шосе 176, ведно с разположената в него Сграда с идентификатор 56784.505.395.1, представляваща „ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР С ОФИСИ“.

Обща площ на търговския център: 14 727,96 кв.м.

Площ на ПИ: 3 304 кв.м.

Въведен в експлоатация 2009г.

Функционално разпределение:

Подземен паркинг на кота /-6,60/ - 62 броя паркоместа; - Общи части включващи: Инсталационно помещение Ел; Инсталационно помещение север; Асансьорно помещение север; Асансьор – север; Стълбище север; Стълбище вътрешно; Помещение ОВК; Помещение аргегат; Стълбище и асансьор – складова зона 2; Инсталационен товарен асансьор – складова зона 1; Инсталации къв КСК; Стълбище с преддверие – 1; Асансьор – инвалиди; Асансьорно помещение инвалиди; Помещение за велосипеди.

Търговска зона на първо ниво на кота /-3,60/ - 7 броя магазини за промишлени стоки / щандове №№1 до 7/; Кафетерия/щанд №8/; Складова зона А1; Складова зона В1; Трафопост; - Общи части включващи: Стълбище и асансьор – складова зона 2; Стълбище и асансьор – складова зона 1 – 2бр; Стълбище с преддверие – 1; Стълбище с преддверие – 2; Коридор към складова зона; Вътрешно стълбище – 1; Вътрешно стълбище – 2; Тоалетни инвалиди . 2бр; Тоалетни – 2бр;

Търговска зона на второ ниво на кота /0,00/ - 12 броя магазини за промишлени стоки / щандове №№9 до 24/; Складова зона А2; Складова зона В2; - Общи части включващи: Стълбище и асансьор – складова зона 1; Стълбище и асансьор – складова зона 2; Пропуск; Стълбище,асансьор и преддверие – 1; Стълбище,асансьор, информация и преддверие – 1; тоалетна – северна; Тоалетна – южна; Информация, пропуск – север;

Търговска зона на трето ниво на кота /+3,60/ - 16 броя магазини за промишлени стоки /
Оценка на Търговска сграда с офиси, град Пловдив
щандове №№25 до37/; Офис №К1; Складова зона А3; Складова зона В3; - Общи части включващи: Стълбище, асансьор и преддверие – 1; Стълбище, асансьор и преддверие – 2; Стълбище и асансьор – складова зона 1; стълбище и асансьор – складова зона 2; Инсталационно помещение;

Търговска зона на четвърто ниво на кота /+7,20/ - 18 броя магазини за промишлени стоки / щандове №№43 до60/; Офис №К2; Складова зона А4; Складова зона В4; - Общи части включващи: Стълбище, асансьор и преддверие – 1; Стълбище, асансьор и преддверие – 2; Стълбище и асансьор – складова зона 1; стълбище и асансьор – складова зона 2; Инсталационно помещение;

Офис зона на пето ниво на кота /+10,80/ - 13 броя офиси №№1 до12 и Офис №К3; - Общи части включващи: Стълбище, асансьор и преддверие – 1; Стълбище, асансьор и преддверие – 2; Инсталационно помещение;

Офис зона на шесто ниво на кота /+14,10/ - 13 броя офиси №№13 до26; две заседателни зали /Офиси № 27 и 28/ и Бар – кафе 19 ; - Общи части включващи: Стълбище, асансьор и преддверие – 1; Стълбище, асансьор и преддверие – 2; Инсталационно помещение;

За контакт: Николай Найчов, Ръководител отдел Управление на активи, 0898 82 81 93, nnaychov@bacb.bg

Индикативна офертна цена без ДДС: 7 200 000 Евро.

Посочената индикативна офертна цена е без ДДС!

Лице за контакт

Петя Чакалова

+359 2 9058 379 imoti@bacb.bg

Лице за контакт

Николай Найчов

+359 2 9058 225 imoti@bacb.bg