БАКБ публикува оповестяване за 2022 г. по Регламент (ЕС) 2020/852

В съответствие с чл.8 от Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178, „Българо-американска кредитна банка“ АД извърши анализ на кредитния си портфейл като идентифицира експозициите към допустими и недопустими за Таксономията на ЕС икономически дейности, свързани с екологичните цели за смекчаване на изменението на климата и тези за адаптиране към климатичните промени. Анализът представя резултатите на Банката за периода 01 януари – 31 декември 2022 година.

Оповестяване във връзка с регламента за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции