БАКБ със 77.61 % ръст на печалбата към 30.09.2022

В условията на бързо променяща се лихвена среда, повлияна от динамиката на инфлацията и глобалната несигурност, Българо-американска кредитна банка запазва своя растеж и успешно приключва третото тримесечие на 2022 год. Нетната печалба на БАКБ  в размер на 20.271 млн. лева след данъчно облагане, представлява ръст от 77.61%, спрямо третото тримесечие на 2021 г. и показва доброто позициониране на банката в променящата се икономическа обстановка.

Активите на БАКБ в края на месец септември достигнаха 2 567 188 хил. лв., като отбелязват солиден ръст от 22.62% на годишна база, спрямо 12.24%  средно за банковия сектор.  Впечатляващи са  резултатите на банката при депозитите и общо привлечените средства през третото тримесечие. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 27.26%. Докато за разглеждания период, банковата система отбелязва 12.68% ръст спрямо третото тримесечие на 2021 г.

Активната позиция на БАКБ в кредитирането на граждани, чрез предоставяне на ипотечни кредити води до нарастване с 22.58%  в този сегмент, при 16.17%  ръст за банковия пазар. Общото  увеличаване на  дела на кредити за физически лица, е с  19.93% при отчетени 15.89% за банковата система.

В края на септември 2022 год. пазарната стратегия на БАКБ води до ръст от 7.97% на нетните приходи от лихви. Благодарение на активността на клиентите си и привличането на нови, през последното тримесечие БАКБ отчита ръст на нетния доход от такси и комисионни с 39.08% при 18.92% за пазара. 

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и отчита ръст от 5.28% спрямо септември 2021 г., като годишната печалба за 2021 г. е съхранена в банката и напълно включена в капиталовата и база.

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката в секция „Връзка с инвеститорите“

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа
BGN '000 Q3'21 Q3'22 delta %
Interest income/ приходи от лихви 37 220 39 470 6.05%
Ineterest expence/разходи за лихви -3 943 -3 542 -10.17%
Net interest income/нетни приходи от лихви 33 277 35 928 7.97%
Net fees income/нетни приходи от такси 8 101 11 267 39.08%
Net profit/нетна печалба 11 413 20 271 77.61%
Loans (net)/Кредити (нето) 1 230 517 1 342 094 9.07%
Deposits/депозити на клиенти 1 819 705 2 272 648 24.89%
Общо привлечени средства 1 855 108 2 293 166 23.61%
Total assets/Общо активи 2 093 664 2 567 188 22.62%
CET1 204 403 215 190 5.28%