БАКБ със 79% ръст на нетния лихвен доход за 2023 г.

През изминалата 2023 год.  в  условията на променяща се лихвена среда, повлияна от динамиката на инфлацията и глобалната несигурност, БАКБ запазва своя устойчив растеж и успешно приключва последното тримесечие. Нетната печалба на банката в размер на 54.899 млн. лева след данъчно облагане представлява ръст от 25%, спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г.  

 Ръстът на БАКБ не е само в постигнатата печалба. Активите на банката достигнаха  до 2 790.176  млн. лв. в края на 2023 год. Ключов фактор за това е привличането на нови клиенти, включително през дигиталните канали и новите платформи за дигитални продукти, както и развитието на бизнес взаимоотношенията със съществуващите клиенти на банката.   

Приходите от лихви на БАКБ нарастват със 78 % спрямо края на 2022 г., докато банковият сектор отчита 62% ръст за посочения период. Разходите за лихви също се покачват, но при ефективното им управление от страна банката, ръстът е само с 61%, при 155% за банковия пазар в страната.  В резултат на това БАКБ  реализира сериозно увеличение на нетните приходи от лихви  със 79%. Този индикатор отново е по-добър от банковия пазар, който отчита  50% увеличение.

Ипотечното кредитиране за граждани достига впечатляващ ръст от 47%, при 20% среден ръст в този сегмент на банковия пазар. Атрактивните условия, предлагани от БАКБ обуславят постигнатите високи резултати. Потребителските кредити също нарастват, което води до чувствително разширяване на портфейла от кредити за физически лица със значителните  31%, при отчетени 12% за банковата система през последното тримесечие на миналата година.

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и отчита ръст от 26% спрямо края на 2022 г., при който CET1 на индивидуална основа достига 278. 297 млн. лв., осигурявайки подкрепа за продължаващото устойчиво развитие на банката.

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката в секция „Връзка с инвеститорите“

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа
BGN '000 Q4'22 Q4'23 delta %
Interest income/ приходи от лихви 56 129 99 658 77.55%
Ineterest expence/разходи за лихви -4 069 -6 571 61.49%
Net interest income/нетни приходи от лихви 52 060 93 087 78.81%
Net fees income/нетни приходи от такси 14 857 13 672 -7.98%
Net profit/нетна печалба 43 804 54 899 25.33%
Loans (net)/Кредити (нето) 1 486 660 1 578 033 6.15%
Deposits/депозити на клиенти 2 169 175 2 222 976 2.48%
Общо привлечени средства 2 308 903 2 413 667 4.54%
Total assets/Общо активи 2 656 101 2 790 176 5.05%
CET1 220 109 278 297 26.43%

Още новини