Годишни финансови отчети на БАКБ АД за 2023 г.

БАКБ публикува одитирани годишни финансови отчети на индивидуална и на консолидирана основа към 31 декември 2023 г.

По одитирани данни към 31 декември 2023 г. БАКБ отчита финансови резултати за 2023 година, както следва:

  • Нетна печалба на индивидуална основа в размер на 54,899 хил. лв. (петдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и девет хиляди лева);
  • Нетна печалба на консолидирана основа в размер на 55,628 хил. лв. (петдесет и пет милиона шестстотин двадесет и осем хиляди лева);

Подробната информация за тези резултати е достъпна чрез следния линк на интернет страницата на БАКБ

Уведомление