Информация за издадена емисия облигации от „Българо-американска кредитна банка“ АД

На 23 декември 2022 г. „Българо-американска кредитна банка“ АД издаде емисия необезпечени облигации в размер на 15 000 000 евро, ISIN BG2100022222, за изпълнение на изискванията за собствен капитал и приемливи задължения в съответствие с чл.69а от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институциии и инвестиционни посредници.БАКБ ще използва набраните средства в кредитната си дейност и за осигуряване на кредитен растеж, включително за финансиране на зелени проекти, зелени индустрии и технологии, за инвестиции в държавни ценни книжа (ДЦК) на България и други държави-членки на Европейския съюз с инвестиционен рейтинг, както и за попълване на нуждите от обща ликвидност, както и за да гарантира изпълнение на изискванията за собствен капитал и приемливи задължения съгласно чл.69, ал.1 от ЗВПКИИП.

Първоначалната продажба на облигациите се извърши при условията на предлагане, за което не е необходимо публикуване на проспект, по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон (не при условията на публично предлагане) до ограничен брой лица: под 150 (сто и петдесет) лица - предварително определен кръг инвеститори.

Емисията облигации се издава при следните основни условия и параметри:

  • Вид на облигациите - обикновени, лихвоносни, безналични (регистрирани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД), поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации
  • Размер – 15 000 000 (петнадесет милиона) евро
  • Срочност и падеж на главницата – 84 (осемдесет и четири) месеца, считано от датата на емисията
  • Лихва и начин на плащането ѝ - фиксиран годишен лихвен процент от 5.0% (пет процента), считано от Датата на емисията, за целия срок на Емисията, платима на шестмесечни купонни (лихвени) плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/ остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината (Actual/365L (ISMA – Year, Actual/Actual)
  • Изплащане на главницата – плащането на главницата на облигациите се извършва еднократно в евро на датата на падежа на Емисията
  • Необезпеченост на емисията - Облигациите са необезпечени, съответно вземанията на облигационерите за главница и/или лихва не са обезпечени, не са предмет на гаранция или друго споразумение, с което се повишава ранга на вземанията. Облигациите не са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките по Закона за гарантиране на влоговете в банките /https://www.dif.bg/bg/
  • Статут и особени разпоредби относно облигациите – Облигациите се емитират за изпълнение на изискванията за собствен капитал и приемливи задължения в съответствие с изискванията на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

БАКБ ще предприеме всички необходими действия за регистриране на емисията за търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД в срок не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на емисията.

Уведомление