Информация за издадена емисия облигации от „Българо-американска кредитна банка“ АД

На 03 юни 2024 г. „Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ) издаде нова емисия подчинени, необезпечени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 ("Регламент №575/2013") в общ размер от  15 000 000 евро, ISIN BG2100017248.

Първоначалната продажба на облигациите се извърши при условията на предлагане, за което не е необходимо публикуване на проспект, по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон (не при условията на публично предлагане) до ограничен брой лица: под 150 (сто и петдесет) лица - предварително определен кръг инвеститори.

Емисията облигации има следните основни условия и параметри:

  • Вид на облигациите - обикновени, лихвоносни, безналични, регистрирани в Централен депозитар АД, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, подчинени, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред на БАКБ съгласно чл.63 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
  • Обща номинална и емисионна стойност – 15 000 000 (петнадесет милиона) евро;
  • Срочност и падеж на главницата – 120 (сто и двадесет) месеца, считано от датата на емисията, т.е. падеж на главницата – 03.06.2034г.
  • Лихва и начин на плащането ѝ - фиксиран годишен лихвен процент от 8.0% (осем процента), считано от Датата на издаване (03.06.2024г.), за целия срок на емисията, платима на годишни купонни (лихвени) плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните годишни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция реален брой дни в периода върху реален брой дни в годината (Actual/Actual (ICMA Rule 251);
  • Изплащане на главницата – изплащането на главницата на облигациите се извършва еднократно в евро на датата на падежа на Емисията – 03.06.2034г.;
  • Необезпеченост на емисията - Облигациите са необезпечени, съответно вземанията на облигационерите за главница и/или лихва не са обезпечени, не са предмет на гаранция или друго споразумение, с което се повишава ранга на вземанията. Облигациите не са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките по Закона за гарантиране на влоговете в банките /https://www.dif.bg/bg/;
  • Статут и особени разпоредби относно облигациите – Облигациите са подчинени и се емитират в съответствие с изискванията за инструменти на капитала от втори ред на БАКБ съгласно член 63 от Регламент № 575/2013;
  • Емитиране – първично частно предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон;
  • Вторична търговия - БАКБ ще предприеме всички необходими действия за допускане на емисията за търговия на Официалния пазар (Amtlicher Handel) на Виенската фондова борса, регулиран пазар съгласно Директива 2014/65/ЕС, както е изменена (Директива за пазарите на финансови инструменти II – „MiFID II“).

Още новини