Информация за кредитния рейтинг на „Българо-американска кредитна банка“ АД

На 24.04.2023 г. „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ АД публикува информация за повишаване и потвърждаване на присъдените на „Българо-американска кредитна банка“ АД оценки/ рейтинги, както следва:

  • Потвърждаване на дългосрочния рейтинг на финансова сила на степен ВВ и промяна на перспективата по него от „Стабилна“ на „Положителна“, запазване на краткосрочния рейтинг на степен В;
  • Повишаване на дългосрочния рейтинг по националната скала от степен ВВВ (BG) на степен BBB+(BG) и потвърждаване на перспективата на „Стабилна“, повишаване на краткосрочния рейтинг по национална скала от степен А-3 (BG) на А-2 (BG);
Рейтинг на финансова сила Първоначален рейтинг 26.07.2016г. Рейтинг към 21.04.2022 г. Рейтинг към 24.04.2023 г.
Дългосрочен рейтинг В ВВ BB
Перспектива Стабилна Стабилна Положителна
Краткосрочен рейтинг В В В
Дългосрочен рейтинг по национална скала В+ (BG) ВВB (BG) BBB+ (BG)
Перспектива Стабилна Стабилна Стабилна
Краткосрочен рейтинг по национална скала В (BG) A-3 (BG) А-2 (BG)

При оценяването е използвана официално приетата от рейтинговата агенция „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ АД методология за присъждане на рейтинг на банка.

Съгласно публикувания текст през разглеждания период „Българо-американска кредитна банка“ АД отчита значително подобрение в дейността си и постигнатите финансови резултати. Наблюдава се подобрение на качеството на активите с понижение на нивото на необслужваните кредити в портфейла, които все още остават на сравнително високо за системата равнище, при по-ниска степен на покритие с обезценки.

Допълнително положително влияние върху рейтинга на „Българо-американска кредитна банка“ АД могат окажат: ускоряване на процеса по подобряване в качеството на портфейла, стабилизиране на високите нива на оперативния и финансовия резултат със задържане на благоприятното позициониране по повечето от показателите за доходност, като успоредно с това се поддържат стабилни нива на капиталова адекватност и ликвидност.

Отрицателно влияние върху присъдения рейтинг биха могли да окажат: значително свиване на оперативния и/или финансовия резултат, понижаване на реализираната доходност, прекъсване на процесите на подобрение в качеството на кредитния портфейл в резултат на неблагоприятни ефекти от потенциалния икономически спад заради военния конфликт в Украйна.

Пълният текст на доклада е наличен на уеб сайта на „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг".