Междинни финансови отчети на БАКБ АД към 30 юни 2022 г.

БАКБ публикува предварителните си индивидуални и консолидирани финансови отчети към 30 юни 2022 г., заедно със съответните Междинни доклади за дейността и Писмо до акционерите.

По неодитирани данни към 30 юни 2022 г. БАКБ АД отчита финансови резултати за първата половина на 2022 г., както следва:

  • Нетна печалба на неконсолидирана основа в размер на 10 792 хил. лв. (десет милиона седемстотин деветдесет и две хиляди лева)
  • Нетна печалба на консолидирана основа в размер на 10 979 хил. лв. (десет милиона деветстотин седемдесет и девет хиляди лева)

Подробната информация за тези резултати е достъпна чрез следния линк на интернет страницата на БАКБ.

Уведомление