Междинни финансови отчети на БАКБ АД към 31 декември 2021 г.

БАКБ публикува предварителните си индивидуални и консолидирани финансови отчети към 31 декември 2021 г., заедно със съответните Междинни доклади за дейността и Писмо до акционерите.

По неодитирани данни към 31 декември 2021 г. БАКБ АД отчита финансови резултати за 2021 г., както следва:

  • Нетна печалба на неконсолидирана основа в размер на 17 595 хил. лв. (седемнадесет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди лева);
  • Нетна печалба на консолидирана основа в размер на 18 073 хил. лв. (осемнадесет милиона седемдесет и три хиляди лева);
     

Подробната информация за тези резултати е достъпна чрез следния линк на интернет страницата на БАКБ.

Уведомление