Споразумение за придобиване на акциите на Tokushukai Incorporated от Токуда Банк

Уважаеми дами и господа,
Уважаеми клиенти и партньори,

Уведомяваме Ви, че на 16.04.2024г. е постигнато споразумение между Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ), от една страна, в качеството на купувач и Токушукай Инк. (TOKUSHUKAI INCORPORATED) дружество, регистрирано съгласно законите на Япония с фирмен номер 0100-01-066799, от друга страна, в качеството на продавач, за закупуването на 6,796,250 безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка („Акциите“), представляващи 99.94 % от капитала на „ТОКУДА БАНК“ АД, ЕИК 813155318, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, район Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ № 21 („Токуда Банк“).

Сделката по придобиване на Акциите е поставена под условие, че бъдат получени всички необходими регулаторни одобрения/разрешения от компетентните органи.

Още новини