Междинни финансови отчети на БАКБ АД към 31 март 2023 г.

БАКБ публикува предварителните си индивидуални и консолидирани финансови отчети към 31 март 2023 г., заедно със съответните Междинни доклади за дейността и Писмо до акционерите.

По неодитирани данни към 31 март 2023 г. БАКБ АД отчита финансови резултати за трите месеца на 2023 г., както следва:

  • Нетна печалба на неконсолидирана основа в размер на 10 589 хил. лв. (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди лева)
  • Нетна печалба на консолидирана основа в размер на 10 722 хил. лв. (десет милиона седемстотин двадесет и две хиляди лева);

Подробната информация за тези резултати е достъпна чрез следния линк на интернет страницата на БАКБ

Уведомление

Още новини