Междинни финансови отчети на БАКБ АД към 31 март 2024 г.

БАКБ публикува предварителните си индивидуални и консолидирани финансови отчети към 31 март 2024 г., заедно със съответните Междинни доклади за дейността и Писмо до акционерите.

По неодитирани данни към 31 март 2024 г. БАКБ АД отчита финансови резултати за трите месеца на 2024 г., както следва:

  • Нетна печалба на неконсолидирана основа в размер на 16 322 хил. лв. (шестнадесет милиона триста двадесет и две хиляди лева)
  • Нетна печалба на консолидирана основа в размер на 16 215 хил. лв. (шестнадесет милиона двеста и петдесет хиляди лева)

Подробната информация за тези резултати е достъпна чрез следния линк на интернет страницата на БАКБ