Нови стойности на Банковия лихвен процент /БЛП/

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 01.01.2014 г. БАКБ АД ще прилага нови намалени стойности на Банковия лихвен процент /БЛП/ за лева, евро и щатски долари, приложим при ценообразуването и формирането на крайната цена на предлаганите от Банката потребителски и ипотечни кредити на физически лица в национална и чуждестранна валута, както следва:

За съществуващи клиенти със сключени договори за банков кредит преди 31.12.2012г. 

 
BGN
EUR
USD
БЛП
5.00%
5.00%
5.00%

 За съществуващи и нови клиенти със сключени договори за банков кредит след 01.01.2013г. 

 
BGN
EUR
USD
БЛП
6.50%
6.50%
6.00%

Посочените стойности са в сила до следваща промяна на БЛП, която ще бъде извършена съгласно приложимата Методология за определяне на БЛП, прилаган в банката, при определяне на лихвения процент по кредити на физически лица, одобрена от УС на БАКБ АД, за която промяна клиентите ще бъдат уведомени по предвидения в Методологията ред.

С уважение,
БАКБ