Нови стойности на референтния лихвен процент в сила от 20.12.2013

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 20.12.2013 г. БАКБ АД ще прилага нови стойности на Референтния лихвен процент при ценообразуването и формирането на крайната цена на предоставените от Банката потребителски кредити на физически лица, обезпечени със залог на финансов актив в национална (BGN) и чуждестранна валута (EUR и USD) както следва:

1. Когато депозитът служещ за обезпечение по кредита е с оригинален срок до 12 месеца, включително и

1.1. валутата на депозита и на кредита са еднакви – РЛП е равен на приложимата лихва за стандартен 12 месечен депозит за съответната валута, съгласно лихвения бюлетин на БАКБ, както следва:

 
BGN
EUR
USD
РЛП
4,00%
3,50%
2,50%

 1.2. валутата на депозита и на кредита са различни – приложимата лихва за стандартен 12 месечен депозит в лева, съгласно лихвения бюлетин на БАКБ, както следва: 

 
BGN
РЛП
4,00%

 2. Когато депозитът служещ за обезпечение по кредита е с оригинален срок над 12 месеца и валутата на депозита и на кредита са различни – приложимата лихва за стандартен 24 месечен депозит в лева, съгласно лихвения бюлетин на БАКБ, както следва:

 
BGN
РЛП
4,00%

Посочените стойности на РЛП са в сила до следваща промяна, която ще бъде извършена и клиентите ще бъдат уведомени за нея, съгласно одобрената от УС на БАКБ АД Методология за определяне на РЛП, прилаган от банката, при определяне на лихвения процент по потребителски кредити на физически лица, обезпечени със залог на финансов актив.

С уважение,
БАКБ