Общо събрание на облигационерите от емисия облигации на БАКБ АД

На 24.01.2023 г. се проведе първото Общо събрание на облигационерите от Емисията облигации на „Българо-американска кредитна банка“ АД, издадена в съответствие с чл.69а от ЗВПКИИП, ISIN BG2100022222, при дневен ред съгласно покана, публикувана в Търговския регистър на 03.01.2023 г., както следва: 

  1. Избор на представител/и на облигационерите, притежаващи облигации от емисията облигации на БАКБ АД, ISIN BG2100022222, издадена в съответствие с чл.69а от ЗВПКИИП
  2. Разни

На събранието присъстваха облигационери, притежаващи 160 (сто и шестдесет) облигации, представляващи 53,33% (петдесет и три цяло тридесет и три стотни процента) от общия размер на записания облигационен заем.

С решение по т.1 от дневния ред Общото събрание на облигационерите избра за Представител на облигационерите „Меркюри 21” КДА, ЕИК 205698486, със седалище и адрес на управление в град София, Столична община, район „Средец“, ул. „Георги.С.Раковски“ № 132, вх.А, ет. 1, ап. 3, чрез Драгомир Христов Великов, представляващ „Артеа 3“ ЕООД, ЕИК 205631594 - законен представител на дружеството.

Уведомление

Още новини