Отчет по чл. 100б, ал. 8 от ЗППЦК към 31 декември 2023 г.

БАКБ публикува Отчет чл.100б, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа към 31.12.2023 г. за изпълнение на задълженията на „Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ АД или Емитента) по условията на Емисия необезпечени облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД, ISIN BG210002222, структурирани да отговарят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Още новини