Промени в Общите условия на БАКБ в качеството й на инвестиционен посредник

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 22.11.2012 г. влизат в сила промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти по сделки с финансови инструменти и в Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на БАКБ АД в качеството й на инвестиционен посредник, които отразяват промени в нормативната уредба. 

С тези документи може да се запознаете в централния офис на „Българо-американска кредитна банка” АД или в специално определената секция „Инвестиционно посредничество” на нашата интернет страница