Промени в Устава на БАКБ

На основание чл.100ш, ал.(1), т.1 от ЗППЦК чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г. относно пазарната злоупотреба, с настоящото Ви уведомяваме относно следното обстоятелство, касаещо “Българо-американска кредитна банка” АД (“БАКБ”) и подлежащо на разкриване:

На 26.06.2024 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, беше обявен актуалния Устав на „Българо-американска кредитна банка“ АД с всички изменения и допълнения, приети съгласно решението на редовното Общо събрание на акционерите от 21.05.2024 г.

Уведомление

Още новини