Редовно Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД - 23.04.2013

На 23.04.2013 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД (БАКБ).

Общото събрание на акционерите одобри: (1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2012 г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2012 г. и (2) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2012 г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2012 г. Одобрените отчети са разкрити на КФН, БФБ-София и обществеността по реда, начина и сроковете, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и са оповестени на корпоративната интернет страница на БАКБ – www.bacb.bg. Същите ще бъдат заявени за публикуване в Търговския регистър по законоустановения ред.

Общото събрание на акционерите прие решение за преизбиране на независимите членове на Надзорния съвет г-н Евгений Якимов Иванов и г-н Кирил Александров Манов за нов мандат до 05.07.2016 г.
След преизбирането на посочените по-горе лица, Надзорният съвет на БАКБ се състои от пет члена с мандат до 05.07.2016г., а именно:
(1) г-жа Цветелина Бориславова Карагьозова
(2) г-н Джейсън Лайл Кук
(3) г-н Евгений Якимов Иванов – независим член на Надзорния съвет;
(4) г-н Кирил Александров Манов – независим член на Надзорния съвет;
(5) г-н Мартин Бойчев Ганев.
Преизбирането на независимите членове на Надзорния съвет ще бъде заявено за вписване в Търговския регистър по законоустановения ред.

По точка 8 (осем) от Дневния ред относно избор на регистриран одитор на БАКБ за 2013г. на Общото събрание на акционерите бе докладвано писмо от „Делойт Одит“ ООД в качеството му на специализирано одиторско предприятие, което е предложено да бъде избрано за регистиран одитор на БАКБ за 2013г. съгласно предложението за решение, включено в материалите по тази точка от дневния ред. С докладваното писмо „Делойт Одит“ ООД информират БАКБ, че с предстоящото сключване и изпълнение от страна на БАКБ на лицензионен договор за продукт, предоставян от VISA Europe Services Inc, основан на технология, собственост на EMUE  Technologies Pty Ltd., се създава ситуация на конфликт с професионалната независимост на „Делойт Одит“ ООД, поради което „Делойт Одит“ ООД оттеглят кандидатурата си за избор на „Делойт Одит“ ООД като независим одитор на БАКБ за 2013г. от Общото събрание на акционерите, насрочено за 23.04.2013г. С оглед на горепосоченото, Общото събрание на акционерите прие процедурно решение да не подлага на гласуване предложението по тази точка от дневния ред, включено  в материалите за ОСА и съответно по тази точка от дневния ред Общото събрание на акционерите не взе решение.
Ръководството на БАКБ информира Общото събрание на акционерите, че за избор на независим одитор на БАКБ за 2013г. ще бъде свикано Извънредно Общо събрание на акционерите със съответното предложение за решение, препоръчано от Одитния комитет на БАКБ.

Общото събрание на акционерите прие решения по останалите точки от предварително обявения дневен ред, като протоколът с информация за конкретните решения ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.“