Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК за публично предлагане на акции на „Пи Ар Си“ АДСИЦ

 „Пи Ар Си” АДСИЦ, на основание чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на първично публично предлагане на 205 130 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една и емисионна стойност 10 (десет ) лева всяка една, при общ размер на предлаганата емисия 2 051 300 лева, в резултат на увеличение на капитала на Дружеството от 14 359 090 лева до 16 410 390 лева, съгласно Решение на Общото събрание акционерите на дружеството от 28.06.2013г. и съгласно проспект, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 864-Е от 15.11.2013г.

Пълния текст на съобщението може да видите тук.