1. Общи

1.1. Настоящите условия за използване на услугата „Видео-чат“ уреждат начина и реда, по които „Българо-американска кредитна банка“ АД (наричана по долу „Банката“) предоставя видео-информация (наричана по-долу „Услугата“ или „Видео-чат“) на настоящи или потенциални клиенти на Банката, физически лица, които я използват извън рамките на своята професионална или търговска дейност (наричани по-долу Потребител/и). 

1.2. Услугата е допълнителен канал за връзка с Банката и предоставя възможност на Потребител за получаване на обща информация и консултация по определен брой продукти, предлагани от Банката, но без предоставяне на конкретни оферти за: 

  • Потребителски и ипотечни кредити за физически лица, в следния времеви интервал: в работни дни от понеделник до петък, от 08:30-17:30 часа;
  • Онлайн потребителски кредит „НА МИГА“ за физически лица, в следния времеви интервал: всеки ден от 10:00-21:00 часа;
  • Депозити, които се сключват онлайн („Онлайн депозит“ и депозит „Всичко е точно“-онлайн),  в следния времеви интервал: в работни дни от понеделник до петък, от 08:30-17:30 часа;
  • Онлайн банкиране (Виртуална банка), в следния времеви интервал: в работни дни от понеделник до петък, от 08:30-17:30 часа;
  • Относно собствени на Банката недвижими имоти, в следния времеви интервал: в работни дни от понеделник до петък, от 08:30-17:30 часа;
  • Продукт „ЧИСТА СМЕТКА“ за физически лица, в следния времеви интервал: всеки ден от 10:00-21:00 часа;
  • Онлайн регистрация на сметки за бизнес клиенти, в следния времеви интервал: в работни дни от понеделник до петък, от 08:30-17:30 часа;

1.3. Посредством Услугата не се предоставя преддоговорна информация за продукти на Банката, не се сключват договори и не се предоставят платежни и/или финансови услуги от разстояние, не се предоставя съвет по смисъла на Глава 8 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, както и не се отправят и/или приемат изявления, обвързващи Потребителя и/или Банката. С използването на Услугата, Потребителят изрично декларира и се съгласява, че изявленията и информацията, предоставени от служител на Банката посредством Услугата са единствено с информативна цел и не обвързват Банката по какъвто и да е начин, нито могат да се тълкуват като ангажимент за Банката да встъпи в и/или измени договорни правоотношения с Потребителя и/или да му предостави определени условия по предлагани от Банката продукти, нито представляват инвестиционен съвет за инвестиционни и други услуги, свързани с финансови инструменти.

1.4. За ползване на  Услугата не се изисква въвеждане на потребителско име и парола от Потребителя.

1.5. Преди стартиране на ползването на Услугата, Потребителят е длъжен да се запознае с настоящите условия и да ги приеме, като отбележи съгласието си с тях и с обработване на лични му данни, чрез маркиране с чек-бокс в полето за съгласие. При несъгласие с настоящите условия от страна на Потребителя, Банката не предоставя Услугата.

1.6. (1) С избор в полето „Съгласен съм с Условията на видео-чат и с обработване на личните ми данни“ преди стартиране на услугата, Потребителя предоставя съгласието си Банката да обработва предоставената доброволно информация, представляваща лични данни. При несъгласие, Банката не може да предостави Услугата.
(2) Потребителят е информиран и се съгласява, че Банката обработва предоставената от Потребителя информация, включително и видео изображение, представляваща лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Подробна информация за данните, които идентифицират БАКБ АД като администратор на лични данни и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, целите и правното основание за обработването на личните данни, включително и когато обработването е необходимо с цел защита на легитимния интерес на БАКБ АД; категориите получатели на лични данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от страна на БАКБ АД, както и информация за начина, по който същите могат да бъдат упражнени; и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Клиента, се съдържа в Политиката за защита на личните данни в БАКБ АД и в Уведомление до клиентите на „Българо- американска кредитна банка“ АД относно защита на личните данни (Privacy notice), които са налични и оповестени на www.bacb.bg и в офисите на БАКБ АД.

1.7. Банката предоставя Услугата чрез Интернет страницата си https://videohelp.bacb.bg, позволяваща иницииране на видео и/или аудио, споделяне на екран и чат сесия със служител. Банката не носи отговорност за невъзможност за предоставяне на Услугата при настъпване на обстоятелства извън контрола на Банката – включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, комуникационни ограничения и смущения, невъзможност за осъществяване на връзка с видеоконферентната платформа или ограничен достъп до нея, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Банката.

1.8. Услугата може да бъде ползвана от следните браузери и операционни системи.

Операционна система +Браузър Звук  Видео Споделяне на екран Чат
Windows10+Chrome 71 Да Да Да (с разширение) Да
Windows10 + Firefox 68 Да Да Да (с разширение) Да
Windows10 + MS Edge 81 Да Да Да (с разширение) Да
Windows10 + Opera 68 Да Да Да (с разширение) Да
Mac OS + Safari 11 and above Да Да Не Да
Mac OS + Chrome v.71 Да Да Да (с разширение) Да
Mac OS + Firefox v.68 Да Да Не Да
Android 8 and above + Chrome 71 Да Да Не Да
Android 8 and above + Opera 52 Да Да Не Да
Android 8 and above + Samsung Internet 11.2 Да Да Не Да
Android 8 and above + Microsoft Edge 45 Да Да Не Да
Android 8 and above + Mozilla Firefox 68 Да Да Не Да
iOS 11 and above + Safari Да Да Не Да

1.9. При Видео-чат, служителите на Банката нямат достъп и не могат да управляват устройствата на Потребителя - камера, браузър, устройство или компютър.

 1.10. Използването на Услугата и споделянето на екрана е по изрично желание и избор на Потребителя.

 1.11. Всеки Потребител има задължение да се запознае с настоящите Условия преди да използва Услугата.

 1.12. Видео-чат се стартира с изключено видео на устройството на Потребителя.

 1.13. За да се ползва Услугата е необходимо Потребителят да:

  • разполага с мобилно устройство или компютър с микрофон (поддържат се и само аудио разговори) и/или камера (Видео-чат)
  • разполага с поддържаните от Банката браузъри и операционни системи, цитирани в т. 1.8.
  • инсталира необходимите добавки (extentions/add-on's) на ползваният браузър. За целта Потребителят следва да притежава административни права на устройството, от което ползва Услугата

1.14. Услугата се поддържа от Банката в посочените в т.1.2 времеви интервали за цитираните продукти.

1.15. Банката записва и съхранява видео/ аудио срещите (Видео-чат) с цел повишаване на качеството на услугата и с цел доказване съдържанието на комуникацията с Потребителя по време на ползването на Услугата в случай на възникнал спор между Потребител и Банката.

2. Права, отговорности и отказ от услугата

 2.1. Потребителят може да прекъсне Видео-чат с Банката по всяко време и по свое усмотрение.

 2.2. Банката чрез Услугата не приема, не обработва и не ползва услугата за приемане на жалби, заявки за трансакции, операции с други продукти и услуги.

 2. 3. Банката има право да откаже или прекъсне сесия с Потребител, който използва лични нападки, провокации, неподходящо, нецензурно, грубо, противозаконно поведение.

 2.4. Служители на Банката, ангажирани с Услугата при никакви обстоятелства, нямат право да изискват от Потребителите разкриване на следната информация: пароли, номера на банкови карти, номера и наличности по банкови сметки,  ПИН код или други подобни данни) за Потребителя. В случай на установени такива практики, Потребителят трябва незабавно да уведоми Банката телефон: 02 9058370 или на електронна поща: abuse@bacb.bg.

Настоящите условия са приети с решение на Управителния съвет от 25.05.2018 г., изменени по решение на УС от 24.01.2019 г., 01.08.2019 г., 03.11.2022 г. и на 18.05.2023 г. и влизат в сила от 05.06.2023 г.