Настоящите условия са приети с решение на Управителния съвет от 25.05.2018 г., изменени по решение на УС от 24.01.2019 г. и 01.08.2019 и влизат в сила от 15.08.2019 г.

1. Общи

1.1. Настоящите Условия за ползване на услугата „Видео-чат“ уреждат начина и реда, по които Българо-американска кредитна банка АД (наричана по долу „Банката“) предоставя видео-информация (наричана по долу „Услугата“) на ползватели на Услугата (наричани по-долу Потребител/и). 

1.2. Услугата е допълнителен канал за връзка с Банката, предоставяйки на Потребителя възможност за получаване на информация по ограничен брой продукти на Банката, като: 

  • Кредити за физически лица (без предоставяне на конкретни оферти), понеделник-петък, 08:30-17:30 часа
  • Онлайн потребителски кредит „НА МИГА“ за физически лица (без предоставяне на конкретни оферти), всеки ден, от 10 - 21 часа
  • Депозити, които се сключват онлайн („Онлайн депозит“ и депозит „Всичко е точно“-онлайн), понеделник-петък 08:30-17:30 часа
  • Онлайн банкиране (Виртуална банка), понеделник-петък 08:30-17:30 часа
  • Недвижими имоти (без предоставяне на оферти) понеделник-петък, 08:30-17:30 часа

1.3. Услугата се ползва без потребителско име и парола. През Услугата не се предлагат активни операции.

1.4. Банката предоставя Услугата чрез Интернет страницата си https://videohelp.bacb.bg, позволяваща иницииране на видео и/или аудио, споделяне на екран и чат сесия със служител.

1.5. Услугата може да бъде ползвана от следните браузери и операционни системи.

OS + Browser Audio  Video Screen share Chat
Windows7+Chrome
Yes Yes Yes (with extension) Yes
Windows10+Chrome Yes Yes Yes (with extension) Yes
Windows7 +Firefox 52 and above Yes Yes Yes Yes
Windows10 + Firefox 52  Yes Yes Yes Yes
Android 4.4 and above + Chrome Yes Yes No Yes
iOS 11 and above + Safari  Yes Yes No Yes
MacOS + Safari 11 and above  Yes Yes No Yes
MacOS + Chrome v.64  Yes Yes Yes (with extension) Yes
MacOS + Firefox v.58  Yes Yes No Yes

1.6. При видео-чат, служителите на Банката нямат достъп и не могат да управляват устройствата на Потребителя - камера, браузър, устройство или компютър.

1.7. Използването на Услугата и споделянето на екрана е по изрично желание и избор на Потребителя.

1.8. Всеки Потребител трябва да се запознае с настоящите Условия преди да използва Услугата.

1.9. Видео – чат се стартира с изключено видео на устройството на Потребителя.

1.10. За да се ползва Услугата е необходимо Потребителят да:

  • разполага с мобилно устройство или компютър с микрофон (поддържат се и само аудио разговори) и/или камера (видео-чат)
  • разполага с поддържаните от Банката браузъри и операционни системи, цитирани в т. 1.5.
  • инсталира необходимите добавки (extentions/add-on's) на ползваният браузър. За целта Потребителят следва да притежава административни права на устройството, от което ползва Услугата

1.11. Услугата се поддържа от Банката в посочените в т.1.2 времеви интервали за цитираните продукти.

1.12. Банката не записва и не съхранява данни от проведения Видео-чат.

2. Права, отговорности и отказ от услугата

2.1. Потребителят може да прекъсне видео-чат с Банката по всяко време и по свое усмотрение.

2.2. С избор в полето „Съгласен съм с Условията на видео-чат“ преди стартиране на услугата, Потребителя предоставя съгласието си Банката да обработва предоставената доброволно информация, представляваща лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), за целите на предоставяне на информация, чрез видео-чат по банкови продукти и услуги. Потребителят е информиран, че личните му данни се обработват от „Българо-американска кредитна банка“ АД с адрес: гр. София, ул. Славянска 2 в качеството ú на администратор на лични данни.

2.3. Банката чрез Услугата не приема, не обработва и не ползва услугата за приемане на жалби, заявки за трансакции, операции с други продукти и услуги.

2.4. Банката има право да откаже или прекъсне сесия с Потребител, който използва лични нападки, провокации, неподходящо, нецензурно, грубо, противозаконно поведение в разрез с настоящите Условия.

2.5. Служители на Банката, ангажирани с Услугата при никакви обстоятелства, няма да поискат разкриване на лични данни (пароли, номера на банкови карти, банкови сметки или ПИН код или други данни) за Потребителя. В случай на установени такива практики, Потребителят може и следва незабавно да уведоми Банката телефон: 02 9058370 или на електронна поща: abuse@bacb.bg.