„Информация за осма по ред емисия ипотечни облигации на „Българо-американска кредитна банка“ АД

На 25 септември 2014 г. „Българо-американска кредитна банка“ АД издаде осма по ред емисия ипотечни облигации в размер на 5 000 000 евро с ISIN код BG2100006142.

Първичното предлагане на облигациите, от осмата емисия ипотечни облигации на БАКБ, се извърши при условията на частно предлагане до ограничен брой лица по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон (не при условията на публично предлагане) и емисията бе записана до максималния предложен размер.

С решение №53-Е от 30.01.2015 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за допускане до търговия на емисията ипотечни облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД, с ISIN код BG2100006142, в размер на 5 000 000 (пет милиона) евро, разпределени в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, ипотечни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро всяка, с дата на емитиране 25.09.2014г. и падеж 25.09.2019г.

Емисията е вписана във водения от КФН регистър по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН.

Емисията ипотечни облигации е издадена при следните основни условия и параметри:

  • Вид на облигациите - обикновени, ипотечни, лихвоносни, безналични (регистрирани при „Централен депозитар” АД), поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми;
  • Размер - 5 000 000 (пет милиона) евро
  • Срок - 60 (шестдесет) месеца след датата на издаване на облигациите или 25.09.2019г.
  • Лихва - променлив лихвен процент, който се формира като сбора от шестмесечен EURIBOR, увеличен с надбавка в размер на 4.20% (четири цяло и двадесет стотни процента) годишно, платима на шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция
  • Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината (Actual/365L (ISMA – Year, Actual/Actual)
  • Изплащане на лихвата - на всеки 6 (шест) месеца в деня на изтичането на съответния шестмесечен период, като първото плащане ще бъде след изтичане на шест месеца от датата на сключване на облигационния заем (25.09.2014г.)
  • Изплащане на главницата - съгласно погасителен план на съответните дати на лихвени плащания
  • Обезпечение - първи по ред особен залог върху съвкупността от активите на БАКБ, включени в покритието на емисията, а именно: ипотечни кредити от портфейла на БАКБ, обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в полза на Банката върху недвижими имоти по чл. 2, ал. 2, т.1-4 от Закона за ипотечните облигации (ЗИО)

БАКБ публикува Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ипотечни облигации от Осмата емисия ипотечни облигации, ISIN код BG2100006142. Проспектът съдържа цялата информация за Емитента – „Българо-американска кредитна банка“ АД, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние, активите и пасивите и финансовото състояние на „Българо-американска кредитна банка“ АД и вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с „Българо-американска кредитна банка“ АД и нейната дейност и правата, свързани с емисията ипотечни облигации. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с всички части на Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ипотечни облигации, т.е. с Регистрационен документ, с Документа за предлаганите ипотечни облигации и с Резюмето, преди да вземат решение да инвестират.

Осмата емисия ипотечни облигации на БАКБ АД е заявена за допускане до търговия на Основен пазар на „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ), Сегмент за Облигации. Борсови покупко-продажби на ипотечните облигации ще могат да се извършват след приемането им за търговия на БФБ на датата, определена от Съвета на директорите на БФБ.

Ипотечните облигации от емисията не се предлагат и не са заявени и/или допуснати до търговия на друг регулиран или равностоен пазар на ценни книжа, освен „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ). Разпространението на Проспекта в някои юрисдикции извън България може да бъде ограничено от закона и лицата, в чието притежание може да бъде Проспекта, следва да се информират за тези ограничения и да ги спазват“