рекламна визия

БАКБ предлага удобството да прехвърли вместо Вас платежна сметка от друг доставчик на платежни услуги (банка, платежна институция) по платежна сметка при БАКБ в същата валута. Услугата се извършва от Ваше име и за Ваша сметка. Тя се предлага на основание разпоредбите на Закона за платежни услуги и платежни системи.

Предимства на услугата:

 • Удобство – Банката инициира процеса от Ваше име и за Ваша сметка, като се свързва с доставчика на платежни услуги, при който имате платежна сметка, която искате да прехвърлите при БАКБ. Има възможност за прехвърляне не само на салдото по сметката, но и на разпоредените от Вас активни нареждания за периодични преводи и съгласия за директни дебити, както и на входящите периодични кредитни преводи
 • Бързина – Не губите време с процеса по закриване на сметката при другия доставчик на платежна услуга или нареждане на салдото по сметката Ви в Банката. Не е нужна и отмяна на нарежданията за периодични преводи и съгласията за директните дебити при другия доставчик и повторното им нареждане при БАКБ. Не уведомявате контрагенти, които извършват периодични кредитни преводи към Вас за промяна на платежната ви сметка и др. подобни
 • Други – Можете да се възползвате от всички продукти и услуги, които предлага БАКБ при ниски такси и комисиони

Какво е необходимо да направите:

 • Да имате платежна сметка в БАКБ, по която искате да прехвърлите сметката си при друг доставчик на платежни услуги
 • Да депозирате на гишетата на БАКБ  „Искане за прехвърляне на платежна сметка“ по образец на БАКБ
 • Двете сметки да са платежни (разплащателни) и да са в една и съща валута
 • Доставчикът, при който имате сметка, която искате да прехвърлите в БАКБ, да оперира на територията на страната
 • Да нямате активни задължения по сметката си при другия доставчик на платежни услуги, която искате да прехвърлите в БАКБ

Описание на услугата:

С депозиране на „Искане за прехвърляне на платежна сметка“ /“Искане“/ Вие разрешавате БАКБ да изиска от другия доставчик извършването на една или някои от следните дейности:

 • Да предостави списък на съществуващите нареждания за периодични преводи и съгласията за директни дебити, както и информация относно входящите периодични кредитни преводи по сметката Ви
 • Да преустанови приемането на директни дебити и входящи кредитни преводи, както и  да спре изпълнението на нарежданията за периодични преводи от датата, посочена в Искането
 • Да прехвърли положителното салдо по платежната Ви сметка при БАКБ и да закрие платежната Ви сметка, водена при него

В  срок до  5 (пет) работни дни след получаването на горецитираната информация, БАКБ изпълнява следните действия, ако са предвидени в Искането: 

 • На база прехвърлените нареждания за периодични преводи, съставя нови такива и ги изпълнява от датата, посочена в Искането
 • Започва да приема директни дебити от датата, посочена в  Искането
 • Уведомява посочените в Искането платци, които извършват входящи периодични кредитни преводи във Ваша полза, както и получатели на средства по директни дебити за новата Ви платежна сметка при БАКБ

По-детайлна информация за процеса по прехвърляне на платежна сметка можете да намерите тук.

Такси за услугата: 

съгласно Тарифата на банката

Повече информация за услугата можете да намерите в офисите на банката или като ни се обадите на телефон 070014488 или *4488