БАКБ отчита 106.13% ръст на нетната печалба

Българо-американска кредитна банка приключва успешно първото тримесечие на 2023 год. и продължава да отчита стабилни показатели.

Най-доброто представяне на БАКБ е в показателите за профитабилност. Банката регистрира 75.85 % ръст на нетните приходи от лихви при  47.78% средно за пазара.

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 10.589 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват увеличение  от 106.13%, спрямо първото тримесечие на 2022 год. По този показател банката е с три пъти по-висок ръст на печалбата от средния за банковата система. За същия период банковия сектор отчита нарастване  на печалбата с 37,86%. 

В условията на продължаващо затягане на паричната политика в Европа и САЩ, БАКБ продължава да расте и има ръст на активите от 7.85% на годишна база.   В края на март активите на банката достигнаха 2 676 504 хил. лв.

БАКБ продължава да разширява таргетирано кредитния си портфейл, като отбелязва най-голям растеж в кредитирането на граждани. Жилищните кредити нарастват с 17.46%, при отчетени 17.27% ръст за банковия пазар. Увеличението на портфейла от потребителски кредити е с 19.17%, спрямо  12.93%  за сектора.

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и отчита впечатляващ ръст от 28.60% спрямо март 2022 год. Банката е в процедура по получаване на разрешение от регулаторния орган за включване на одитирана печалба за 2022 г. в собствения капитал, при което CET1 на индивидуална основа би се повишил до  261 605 хил. лв.

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката в секция „Връзка с инвеститорите“

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа
BGN '000 Q3'22 Q3'23 delta %
Interest income/ приходи от лихви 12 690 21 200 67.06%
Ineterest expence/разходи за лихви -1 218 -1 026 -15.76%
Net interest income/нетни приходи от лихви 11 472 20 174 75.85%
Net fees income/нетни приходи от такси 3658 3 344 -8.58%
Net profit/нетна печалба 5 137 10 589 106.13%
Loans (net)/Кредити (нето) 1 255 454 1 533 090 22.11%
Deposits/депозити на клиенти 2 195 501 2 168 363 -1.24%
Общо привлечени средства 2 218 000 2 323 217 4.74%
Total assets/Общо активи 2 481 662 2 676 504 7.85%
CET1 203 421 261 605 28.60%