Годишни консолидирани финансови отчети на БАКБ АД за 2021 г.

„Българо-американска кредитна банка“ АД публикува одитирани годишни финансови отчети на консолидирана основа към 31 декември 2021 г.

По одитирани данни към 31 декември 2021 г. БАКБ отчита финансови резултати за 2021 година на консолидирана основа, както следва:

  • Нетна печалба в размер на 18,073 хил. лв. (осемнадесет милиона седемдесет и три хиляди лева);

Подробната информация за тези резултати е достъпна чрез следния линк на интернет страницата на БАКБ