Информация за кредитния рейтинг на „Българо-американска кредитна банка“ АД

На 21.04.2022 г. „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ АД публикува информация за запазване и потвърждаване на присъдените на „Българо-американска кредитна банка“ АД оценки/ рейтинги, както следва:

  • Потвърждаване на дългосрочния рейтинг на финансова сила на степен ВВ и потвърждаване на перспективата на „Стабилна“, запазване на краткосрочния рейтинг на степен В;
  • Потвърждаване на дългосрочния рейтинг по националната скала на степен ВВВ (BG), ) и потвърждаване на перспективата на„Стабилна“, запазване на краткосрочния рейтинг по национална скала на степен А-3 (BG);
Рейтинг на финансова сила Първоначален рейтинг 26.07.2016г. Рейтинг към 13.09.2021 г. Рейтинг към 21.04.2022 г.
Дългосрочен рейтинг В ВВ BB
Перспектива Стабилна Стабилна Стабилна
Краткосрочен рейтинг В В В
Дългосрочен рейтинг по национална скала В+ (BG) ВВB (BG) BBB (BG)
Перспектива Стабилна Стабилна Стабилна
Краткосрочен рейтинг по национална скала В (BG) A-3 (BG) А-3 (BG)

При оценяването е използвана официално приетата от рейтинговата агенция „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг“ АД методология за присъждане на рейтинг на банка.

Съгласно публикувания текст през разглеждания период „Българо-американска кредитна банка“ АД продължава да отчита подобрение в дейността си и постигнатите резултати. Наблюдава се стабилно подобрение на качеството на активите с понижение на нивото на необслужваните кредити в портфейла, които все още остават на сравнително високо за системата равнище, при по-ниска степен на покритие с провизии.

Допълнително положително влияние върху рейтинга на „Българо-американска кредитна банка“ АД може да окаже ускореното подобряване в качеството на портфейла, задържане и повишаване на генерираната печалба и на показателите за доходност, като успоредно с това се поддържат стабилни нива на капиталова адекватност и ликвидност.

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази допълнително влошаване на качеството на кредитния портфейл и значително понижение на нивата на показателите за капиталова адекватност и ликвидност, в резултат на последствията от пандемията от COVID-19 и въоръжения конфликт на територията на Украйна върху финансовот състояние на клиенти на Банката.

Пълният текст на доклада е наличен на уеб сайта на „БАКР - Агенция за кредитен рейтинг".