Информация за решения на ОСА и разпределяне на дивидент

На основание чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г. относно пазарната злоупотреба („Регламент (ЕС) №596/2014г.) и чл. 24 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар („Наредба №2 на КФН“), с настоящото Ви уведомяваме на 23.05.2023 г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД, Уникален идентификационен код BACB23052023AGMS, което взе решения,  касаещи “Българо-американска кредитна банка” АД (“БАКБ”) и представляващи “вътрешна информация” по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г.  и Наредба № 2 на КФН, както следва:

  1. Одобри: (а) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2022 г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2022 г., придружен с Доклад на независимите одитори; (б) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2022 г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2022 г., придружен с Доклад на независимите одитори и (в) Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията в БАКБ АД през 2022 г.
  2. Прие решение за разпределяне на печалбата на БАКБ АД за финансовата 2022 година, която след данъчно облагане е в размер на 43 663 589,79 лв. (четиридесет и три милиона шестстотин шестдесет и три хиляди петстотин осемдесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки), както следва:
             a. Част от печалба на БАКБ за 2022 г., след данъчно облагане, а именно сума в размер на 2 469 131, 30 лв. (два милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди сто тридесет и един лева и тридесет стотинки) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115в, ал.3 от ЗППЦК имат право да получат дивидент, а именно – лицата, които са вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 06.06.2023 г. Брутният дивидент на една акция е 0.10 лева (десет стотинки). Нетният дивидент за една акция, приложим само за акционерите – физически лица, е в размер на 0.095 лв.
            b.  Останалата част от печалбата на БАКБ за 2022 г., след данъчно облагане, а именно сума в размер на 41 194 458,49 лв. (четиридесет и един милиона сто деветдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и осем лева и четиридесет и девет стотинки) се  отнеся  във фонд „Резервен“.
  3. Избра „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „Афа“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД за 2023 г. на индивидуална и консолидирана база
  4. Освен посоченото по-горе, Общото събрание прие решения по останалите точки от предварително обявения дневен ред, като одобри предложените в Поканата и материалите проекто-решения.

Протоколът от проведеното редовно Общо събрание на акционерите, Уникален идентификационен код BACB23052023AGMS, с информация за конкретните решения ще бъде публично оповестен в  законоустановените срокове.