ИП Българо-американска кредитна банка АД оповестява сключването на сделка

ИП Българо-американска кредитна банка АД оповестява сключването на сделка извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на публичното дружество ИМОТИ ДИРЕКТ АДСИЦ

ОТС сделката с акции на ИМОТИ ДИРЕКТ АДСИЦ (BSE: JT8) е сключена при следните параметри:

Емитент: ИМОТИ ДИРЕКТ АДСИЦ
Емисия: BG1100045092
Брой акции обект на сделката: 9 500
Цена за една акция: 7,50 лева
Обща стойност на сделката: 71 250,00 лева
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сключване на сделката: 25.06.2013 г. 11:53 часа
Дата на сетълмент: 25.06.2013 г.
ИП продавач: Българо-американска кредитна банка АД, за клиент
ИП купувач: Българо-американска кредитна банка АД, за клиент

Настоящата новина е публикувана на интернет страницата на посредника на 25.06.2013г. 11:56 часа