ИП Българо-американска кредитна банка АД оповестява сключването на сделка извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на публичното дружество И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ

ИП Българо-американска кредитна банка АД оповестява сключването на сделка извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на публичното дружество И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ

ОТС сделката с акции на И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ (BSE: 5ER) е сключена при следните параметри:

Емитент: И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ
Емисия: BG1100069068
Брой акции обект на сделката: 7 500
Цена за една акция: 4,00 лева
Обща стойност на сделката: 30 000,00 лева
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сключване на сделката: 20.12.2013 г. 16:15 часа
Дата на сетълмент: 20.12.2013 г.
ИП продавач: Българо-американска кредитна банка АД, за клиент
ИП купувач: Българо-американска кредитна банка АД, за клиент

Настоящата новина е публикувана на интернет страницата на посредника на 20.12.2013г. 16:18 часа