Извънредно Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД (БАКБ), проведено на 18.07.2013 г.

На 18 юли 2013 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД (БАКБ), при дневен ред и предложения за решения съгласно покана, публикувана в Търговския регистър на 17.06.2013г.

Общото събрание на акционерите взе следното решение по т.1 от дневния ред:
В съответствие с разпоредбите на чл.114 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите ОДОБРЯВА “Българо-американска кредитна банка“ АД да придобие чрез покупко-продажба недвижими имоти, собствени на продавача „Имоти Директ“ АДСИЦ, находящи се в град Бургас и в град София, както следва:

1. Придобиване чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в гр.Бургас, ул.“Христо Ботев“ No.13;
2. Придобиване чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в гр.София, бул.“Симеоновско шосе“;
3. Придобиване чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в гр.София, ул.“Ген.Столетов“, местност „ГГЦ-Зона В-17“, кв.Банишора;
4. Придобиване чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в гр.София, ул.“Одрин“ No.100, 102 и 104;
5. Придобиване чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в гр.София, ул.“Осогово“ No.32-34;
6. Придобиване чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в гр.София, местност „Цариградско шосе 7-ми – 11-ти км“

и които недвижими имоти са подробно описани и индивидуализирани в Протокола от проведеното на 18 юли 2013г. извънредно Общо събрание на акционерите, при продажни цени на отделните недвижими имоти, посочени в Протокола на ОСА и равни на пазарните оценки на съответните недвижими имоти, изготвени съгласно изискванията на ЗППЦК и посочени в Доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД ОВЛАСТЯВА и ВЪЗЛАГА на Изпълнителните директори на БАКБ АД да предприемат всички необходими действия с оглед сключването и извършването на сделка/и по покупко-продажба на гореописаните недвижими имоти от „Българо-американска кредитна банка“ АД като купувач от продавача „Имоти Директ“ АДСИЦ при цена и съществени условия по договора/ите за покупко-продажба съгласно решението на Общото събрание на акционерите и при други условия, каквито намери за добре.

Подробна информация за недвижимите имоти, обект на продажба, продажните цени и другите конкретни условия по сделките за покупко-продажба се съдържа в протокола от проведеното извънредно Общо събрание на акционерите от 18 юли 2013г., който се оповестява в законоустановените срокове.
Уведомление

 

БАКБ АД