Междинни финансови отчети на БАКБ АД към 30 септември 2021 г.

БАКБ публикува предварителните си индивидуални и консолидирани финансови отчети към 30 септември 2021 г., заедно със съответните Междинни доклади за дейността и Писмо до акционерите.

По неодитирани данни към 30 септември 2021 г. БАКБ АД отчита финансови резултати за деветте месеца на 2021 г., както следва:

  • Нетна печалба на неконсолидирана основа в размер на 11 413 хил. лв. (единадесет милиона четиристотин и тринадесет хиляди лева);
  • Нетна печалба на консолидирана основа в размер на 12 005 хил. лв. (дванадесет милиона и пет хиляди лева);

Подробната информация за тези резултати е достъпна чрез следния линк на интернет страницата на БАКБ.

Уведомление