Междинни финансови отчети на БАКБ АД към 30 септември 2022 г.

БАКБ публикува предварителните си индивидуални и консолидирани финансови отчети към 30 септември 2022 г., заедно със съответните Междинни доклади за дейността и Писмо до акционерите.

По неодитирани данни към 30 септември 2022 г. БАКБ АД отчита финансови резултати за деветте месеца на 2022 г., както следва:

  • Нетна печалба на неконсолидирана основа в размер на 20 271 хил. лв. (двадесет милиона двеста седемдесет и една хиляди лева)
  • Нетна печалба на консолидирана основа в размер на 18 869 хил. лв. (осемнадесет милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди лева)

Подробната информация за тези резултати е достъпна чрез следния линк на интернет страницата на БАКБ.
Уведомление