Междинни финансови отчети на БАКБ АД към 31 декември 2013 година

БАКБ публикува предварителните си консолидирани и неконсолидирани финансови отчети към 31 декември 2013 г., заедно със съответните Междинни доклади за дейността и Писмо до акционерите.

По неодитирани данни към 31 декември 2013 г. БАКБ АД отчита резултати за дванадесетте месеца на 2013 г. както следва: 

  •  Нетна загуба на неконсолидирана основа в размер на 15,996 млн. лв. /петнадесет милиона деветстотин деветдесет и шест хиляди лева/; 
  •  Нетна загуба на консолидирана основа в размер на 16,496 млн. лв. /шестнадесет милиона четиристотин деветдесет и шест хиляди лева/;

Подробната информация за тези резултати е достъпна чрез следния линк на интернет страницата на БАКБ