Междинни финансови отчети на БАКБ АД към 31 декември 2022 г.

БАКБ публикува предварителните си индивидуални и консолидирани финансови отчети към 31 декември 2022 г., заедно със съответните Междинни доклади за дейността и Писмо до акционерите.

По неодитирани данни към 31 декември 2022 г. БАКБ АД отчита финансови резултати за 2022 г., както следва:

  • Нетна печалба на неконсолидирана основа в размер на 43 804 хил. лв. (четиридесет и три милиона осемстоти и четири хиляди лева)
  • Нетна печалба на консолидирана основа в размер на 42 287 хил. лв. (четиридесет и два милиона двеста осемдесет и седем хиляди лева)

Подробната информация за тези резултати е достъпна чрез следния линк на интернет страницата на БАКБ

Уведомление