Междинни финансови отчети на БАКБ АД към 31 март 2022 г.

БАКБ публикува предварителните си индивидуални и консолидирани финансови отчети към 31 март 2022 г., заедно със съответните Междинни доклади за дейността и Писмо до акционерите.

По неодитирани данни към 31 март 2022 г. БАКБ АД отчита финансови резултати за трите мсеца на 2022 г., както следва:

  • Нетна печалба на неконсолидирана основа в размер на 5 137 хил. лв. (пет милиона сто тридесет и седем хиляди лева);
  • Нетна печалба на консолидирана основа в размер на 5 624 хил. лв. (пет милиона шестстотин двадесет и четири хиляди лева);

Подробната информация за тези резултати е достъпна чрез следния линк на интернет страницата на БАКБ

Уведомление