Нетната печалба на БАКБ нараства с 25%

В края на септември 2021 г. активите на  Българо-американска кредитна банка достигнаха 2 093 664 хил. лв., което представлява ръст от 19.14%, сравнено с третото тримесечие на 2020 год. Спестяванията на граждани и фирми се увеличават значително с 21.25%. През разглеждания период, банковата система отбелязва 10.92 % годишен ръст в привлечените средства.

Отпуснатите кредити на домакинства за тримесечието се увеличават с 40.65% за БАКБ, при 12.19% на банковата система. Основен фактор за това са нискорисковите ипотечни кредити, чийто ръст сравнен с края на деветмесечието на 2020г. е 71.93% при 13.98 % за банковата система. Очакванията на банката за следващото тримесечие са този възходящ тренд да продължи.

В края на септември 2021 год. БАКБ отчита 6.91% ръст на нетните приходи от лихви, независимо от нисколихвената среда и силно стеснените лихвени маржове. Резултатът е завиден на фона на спада на тези приходи, отчетен от банковия пазар (3.18 %) и се дължи преди всичко на увеличаването на приходите от лихви с 3.99% до 37.220 млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансирането, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с  -15.50% до 3.943 млн. лева.

Съществен плюс отчита БАКБ  по отношение на извършените трансакции, както и на броя нови клиенти и приходите от тях. Нетният доход от такси и комисионни вследствие расте  с 23.17 % при 19.17 %  средно ниво за пазара. 

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 11.413 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват впечатляващ ръст от +24.73% спрямо третото тримесечие на 2020 год., когато институцията отчита 9. 150 млн. лв. Въпреки развиващите се  инфлационни процеси банката запазва ниско нивото на оперативните си разходи, вследствие на множество инвестиции в дигитализация, както по отношение на вътрешните операции, така и в предлаганите на потребителите изцяло дигитални продукти.

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика през последните години и отчита ръст от 6.11%  спрямо третото тримесечие на 2020 г. и 6.49% спрямо края на 2020г.,  гаранция за  устойчивото развитие на банката.

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката в секция „Връзка с инвеститорите“

БАКБ АД финансови индикатори – индивидуална основа
BGN '000 Q3'20 Q3'21 delta %
Interest income/ приходи от лихви 35 792 37 220 3.99%
Ineterest expence/разходи за лихви -4 666 -3 943 -15.50%
Net interest income/нетни приходи от лихви 31 126 33 277 6.91%
Net fees income/нетни приходи от такси 6 577 8 101 23.17%
Net profit/нетна печалба 9 150 11 413 24.73%
Loans (net)/Кредити (нето) 1 133 252 1 230 517 8.58%
Deposits/депозити на клиенти 1 489 812 1 819 705 22.14%
Общо привлечени средства 1 530 009 1 855 108 21.25%
Total assets/Общо активи 1 757 269 2 093 664 19.14%
CET1 192 625 204 403 6.11%