Одобрение на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации на БАКБ

С решение № 8430-01-20836-0 от 10.06.2024 г. Органът за финансовите пазари  на Република Австрия (Finanzmarktaufsicht Österreich) одобри Проспект от 10.06.2024 г. за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени подчинени облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД, ISIN BG2100017248, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 ("Регламент №575/2013"), в общ размер на 15 000 000 евро (петнадесет милиона евро), разпределени в 150 (сто и петдесет) броя обикновени, лихвоносни, безналични, регистрирани в Централен депозитар АД, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, подчинени облигации,  с номинална и емисионна стойност на една облигация от 100 000 евро (сто хиляди евро), с дата на емитиране 03.06.2024 г. и падеж 03.06.2034 г. (наричан по-долу „Проспект“).

БАКБ публикува Проспекта на корпоративния уебсайт на БАКБ, секция „За инвеститори“, подсекция „Облигации – активни емисии“, като Проспектът може да бъде получен и на адреса на управление на БАКБ – гр. София, ул. „Славянска“ № 2, телефон: 02/9058 333 или чрез запитване на електронни адреси: ipetrova@bacb.bg и ir@bacb.bg.

Определеният целеви пазар на Облигациите е само до приемливи контрагенти и професионални инвеститори, както са дефинирани в Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива за пазарите на финансови инструменти II – „MiFID II“).

БАКБ уведомява допустимите инвеститори, че Проспектът e валиден до 10.06.2025 г. и в този период може да бъде използван за допускане на Облигациите до търговия на регулирани пазари. В случай на настъпване на важен нов фактор, съществена грешка или съществено несъответствие, свързани с информацията, включена в Проспекта, които могат да повлияят на оценката на Облигациите, БАКБ ще изготви и публикува допълнение към Проспекта без забавяне в съответствие с чл. 23 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО. Това задължение за добавяне на допълнение към Проспекта в случай на настъпване на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия, не се прилага след като Облигациите бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар или, най-късно до изтичане на срока на валидност на Проспекта.

Проспектът съдържа окончателната информация, която БАКБ предоставя на потенциалните инвеститори, за да направят преценка дали да инвестират в облигации от емисията. Потенциалните инвеститори следва да обърнат внимание, че единствената информация, за чиято достоверност БАКБ поема отговорност, е съдържащата се в Проспекта.

Инвестирането в облигации е свързано с определени рискове. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта изцяло, като обърнат особено внимание на информацията относно рисковите фактори, преди да вземат решение за инвестиране в облигациите.

Емисията облигации на БАКБ АД е в процес по заявяване за допускане до търговия на Официалния пазар (Amtlicher Handel) на Виенската фондова борса, регулиран пазар съгласно Директива 2014/65/ЕС, както е изменена (Директива за пазарите на финансови инструменти II – „MiFID II“). Допълнително, БАКБ има право да заяви Облигациите за допускане до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД („БФБ“) – регулиран пазар съгласно MiFIID II. За облигациите няма да бъде поискано допускане до търговия на друг регулиран пазар или място на търговия, включително в други държави, освен посочените по-горе. Борсови покупко-продажби на облигациите ще могат да се извършват след приемането им за търговия на Официалния пазар (Amtlicher Handel) на Виенската фондова борса.

Разпространяването на Проспекта може да бъде ограничено в някои юрисдикции съгласно приложимото законодателство. БАКБ изрично подчертава, че лицата, които са получили достъп до Проспекта следва да се информират и да спазват тези ограничения, включително, но не само, като се запознаят с информацията, посочена в секция „Ограничения при предлагането на Облигации (Selling Restrictions)“  в Проспекта.

Още новини