Решение на УС на Банката от 27.06.2013г. УС на Банката относно промени в Общите условия на Банката за делова дейност, Общите условия за предоставяне на платежни услуги и Рамковия Договор за откриване и обслужване на банкова сметка и предоставяне на платежни услуги

Уважаеми клиенти,

На свое заседание от 27.06.2013г. УС на Банката прие промени в Общите условия на Банката за делова дейност, Общите условия за предоставяне на платежни услуги и Рамковия Договор за откриване и обслужване на банкова сметка и предоставяне на платежни услуги, които влизат в сила считано от 01.07.2013г. по отношение на нови клиенти на Банката.

По отношение на съществуващите клиенти на Банката към 01.07.2013г., промените в Общите условия и Рамковия договор за платежни услуги влизат в сила считано от 01.09.2013г., като дотогава се прилагат Общите условия за предоставяне на платежни услуги, приети от УС на Банката с решение от 30.09.2009г., Общите условия за делова дейност, приети от УС на Банката с решение от 21.06.2010г. и изменени с решение на УС от 08.03.2012г. и Рамковия договор от 30.09.2009г. В случай, че до 01.09.2013г. клиент не уведоми писмено Банката, че не приема промените в Общите условия и Рамков договор, то същите се считат за обвързващи клиента. В случай, че до 01.09.2013г., клиент уведоми писмено Банката, че не приема променените Общи условия и Рамков Договор, последният има право да прекрати взаимоотношенията си с Банката, без да носи отговорност за разноски и обезщетения, произтичащи от прекратяването им.

С уважение,

БАКБ