Решения на Извънредното ОСА, проведено на 07.03.2012г.

На извънредното Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Българо-американска кредитна банка” АД, проведено на 07.03.2012 година, бяха приети следните решения, които представляват “вътрешна информация” по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2/2003г. на КФН, а именно:

1. Общо събрание на акционерите прие решение за промяна в предмета на дейност на БАКБ АД, с които промени предметa на дейност се допълва с всички дейности съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за кредитните институции, а именно: (1) БАКБ да извършва всички платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) (чл.2, ал.2, т.1 от ЗКИ и чл.4 от ЗПУПС), включително издаване на банкови платежни карти (дебитни и кредитни) и електронни пари, както и изпълнение на платежни операции чрез банкови платежни карти и или други подобни инструменти (чл.4, т.4, буква „б” от ЗПУПС); (2) БАКБ да издава електронни пари (чл.2, ал.2, т.13 от ЗКИ и Глава V от ЗПУПС) и (3) БАКБ да отдава под наем сейфове (чл.2, ал.2, т.15 от ЗКИ).

2. Общо събрание на акционерите прие решение за промяна на адреса на управление на Банката от „гр. София 1504, СО, район Средец, ул. „Кракра” № 16” на „гр. София 1000, СО, район Средец, ул. „Славянска” № 2”.

3. Във връзка с приетите решения за промяна в предмета на дейност и за промяна на адреса на управление на Банката, Общо събрание на акционерите взе решение за промени в Устава на БАКБ АД, отразяващи допълнения предмет на дейност и променения адрес на управление.

4. Общо събрание на акционерите прие решение за ръководител на Специализираната служба за вътрешен контрол/одит на БАКБ да бъде избран г-н Светлозар Георгиев Каранешев.

5. Общо събрание на акционерите прие промени в състава на Надзорния съвет, а именно:
Освобождава г-н Маршал Лий Милър от длъжност като член на Надзорния съвет на БАКБ АД.

Приетите изменения в предмета на дейност на БАКБ, адреса на управление и съответно в Устава се вписват в Търговския регистър след одобрение от БНБ. БАКБ ще предприеме необходимите действия за получаване на регулаторните одобрения, свързани с това решение.

Протоколът от Общото събрание ще бъде публикуван в рамките на законоустановените срокове.

Още новини