Решения на Общото събрание на акционерите на БАКБ АД

На 02.11.2021г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД, уникален идентификационен код BACB02112021EGMS, което взе решения съгласно обявения дневен ред, а именно:

  1. Одобри изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията в БАКБ АД;
  2. Потвърди и одобри:
        a) постоянното годишно брутно възнаграждение за извършване на дейност като член на Надзорния съвет на БАКБ АД;
        b) постоянното месечно брутно възнаграждение за извършване на дейност съответно като член на Управителен съвет или Изпълнителен директор или Главен Изпълнителен директор на БАКБ АД;
        c) размера на гаранциията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК на членовете на Надзорния и Управителния съвет на БАКБ.

Протоколът от проведеното Общо събрание на акционерите ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановените срокове.