Решения на Общото събрание на акционерите на БАКБ АД

На основание чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г. относно пазарната злоупотреба („Регламент (ЕС) №596/2014г.) и чл. 24 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар („Наредба №2 на КФН“), с настоящото Ви уведомяваме, че на 17.05.2022г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД, Уникален идентификационен код BACB17052022AGMS, което взе решения,  касаещи “Българо-американска кредитна банка” АД (“БАКБ”) и представляващи “вътрешна информация” по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г.  и Наредба № 2 на КФН, както следва:

  1. Одобри: (а) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2021 г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2021г., придружен с Доклад на независимите одитори; (б) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2021 г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2021г., придружен с Доклад на независимите одитори и (в) Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията в БАКБ АД през 2021 г.
  2. Прие промени в състава на Одитния комитет на БАКБ, като освободи г-жа Райка Стоянова Онцова като член на Одитния комитет и избра за нов член на Одитния комитет г-жа Севдалина Велкова Паскалева с мандат до 17.05.2025г. Общото събрание преизбра г-н Мартин Бойчев Ганев и г-н Петър Георгиев Атанасов за членове на Одитния комитет за нов тригодишен мандат до 17 май 2025г. Считано от датата на решението на Общото събрание Одитният комитет на БАКБ се състои от трима члена с мандат до 17.05.2025г., а именно:
               г-н Мартин Бойчев Ганев – Председател на Одитния комитет
               г-н Петър Георгиев Атанасов
               г-жа Севдалина Велкова Паскалева
  3. Избра „Ърнст и Янг Одит“ ООД и „Афа“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД за 2022 г. на индивидуална и консолидирана база
  4. Освен посоченото по-горе, Общото събрание прие решения по останалите точки от предварително обявения дневен ред, като одобри предложените в Поканата и материалите проекто-решения.

Протоколът от проведеното редовно Общо събрание на акционерите, Уникален идентификационен код BACB17052022AGMS, с информация за конкретните решения ще бъде публично оповестен в  законоустановените срокове.