Емисия необезпечени, неконвертируеми облигации, които са структурирани да отговарят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от ЗВПКИИП

С решение № 595-Е от 01.06.2023 г. Комисията за финансов надзор одобри Проспект от 16.05.2023г. за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД, ISIN BG2100022222, в размер на 15 000 000 евро (петнадесет милиона евро), разпределени в 300 (триста) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, които са структурирани да отговарят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с номинална стойност на една облигация от 50 000 евро (петдесет хиляди евро), с дата на емитиране 23.12.2023 г. и падеж 23.12.2029 г. („Проспектът“) 

БАКБ информира потенциалните инвеститори, че Проспектът е валиден в срок до 01.06.2024г., като приложимото законодателство изисква добавяне на допълнение към Проспекта в случай, че между одобряването на Проспекта и началото на търговията на облигациите на регулиран пазар възникне важен нов фактор, съществена грешка или съществено несъответствие по отношение на информацията, включена в Проспекта, които могат да засегнат оценката на облигациите. Това задължение за добавяне на допълнение към Проспекта в случай на настъпване на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия, не се прилага след като изтече срока на валидност на Проспекта.

Проспектът съдържа линкове към уебстраници, съдържащи източници на информация, която е използвана при съставянето му. Информацията в тези уебстраници не е инкорпорирана чрез препращане в Проспекта и не е част от него, съответно – не е проверявана от Комисията за финансов надзор в рамките на процедурата по одобрение на Проспекта.

Проспектът съдържа окончателната информация, която БАКБ предоставя на потенциалните инвеститори, за да направят преценка дали да инвестират в облигации от емисията. Потенциалните инвеститори следва да обърнат внимание, че единствената информация, за чиято достоверност БАКБ поема отговорност, е съдържащата се в Проспекта.

Инвестирането в облигации е свързано с определени рискове. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта изцяло, като обърнат особено внимание на информацията относно рисковите фактори, преди да вземат решение за инвестиране в облигациите.

Емисията облигации на БАКБ АД се заявява за допускане до търговия единствено на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД („БФБ“). За облигациите няма да бъде поискано допускане до търговия на друг регулиран пазар или място на търговия, включително в други държави. Борсови покупко-продажби на облигациите ще могат да се извършват след приемането им за търговия на БФБ на датата, определена от Съвета на директорите на БФБ.

Разпространяването на Проспекта може да бъде ограничено в някои юрисдикции съгласно приложимото законодателство. БАКБ изрично подчертава, че лицата, които са получили достъп до Проспекта следва да се информират и да спазват тези ограничения, включително, но не само, като се запознаят с информацията посочена в секция „Ограничения при предлагането на Облигации“  в Проспекта.