media pic
Сега с лихва от 2.5% и БЕЗ такса за кандидатстване

Жилищен кредит "Сбъдната мечта" е предназначен за:

 • Закупуване и ремонт на недвижими имоти
 • Рефинансиране на ипотечни кредити на кредитоискателя или на трето физическо лице, отпуснати от други банки
 • Финансиране на текущи нужди

Годишен лихвен процент за кредити в лева и евро:

Лихвеният процент по кредита започва от

2.50%

и зависи от осигурителния доход на кредитоискателите, целта на кредита и срока на изплащане.

Годишният лихвен процент е променлив, формиран от Основен лихвен процент на БНБ (ОЛП) за лева или 6-месечен EURIBOR за евро плюс фиксирана надбавка. Считано от 01.01.2023 г. прилаганата стойност на ОЛП  е 0/нула/, а на 6-месечен EURIBOR е 0.2780

Калкулатор

лв.
мес.

Валута:

лева, евро

Максимален срок: 

до 35 години (420 месеца)

Максимален размер: 

 • До 500 000 лв./ 250 000 евро и
 • До 90% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателят отговаря с цялото си имущество
 • До 75% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателят отговаря само до размера на стойността на недвижимия имот, предложен за обезпечение

Обезпечение:

 • Недвижим имот
 • Залог на вземане по влог/депозит в лева и/или друга валута, открит в БАКБ, собственост на кредитоискателя или трето физическо лице

Гратисен период по главницата:

допуска се за първите 6 месeца от срока на кредита и за още 6 месеца (еднократно) през останалия срок, но след изтичане на първата година

Погасяване:

 • С месечни анюитетни вноски или
 • С намаляващи месечни вноски

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за предварителна оценка на доходите – 50 лв. Таксата е дължима само в случай на предварително одобрение за кредит.
 • Еднократна такса за кандидатстване – БЕЗ такса
 • Еднократна такса за проучване и одобрение – 0.20% от размера на одобрения кредит, минимум 200 лв.
 • Tакса за предсрочно погасяване - 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му
 • Такса за изготвяне на нотариален акт – 80 лв.
 • Такса за оглед и оценка на обезпечение – съгласно Тарифа на банката
 • Такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека - съгласно Тарифата на Банката
 • Застраховка на имота – за сметка на кредитополучателя

Пример:

ГПР* 2.69% изчислен при размер на кредита 200 000 лв., срок на изплащане 25 години, променлив лихвен процент 2,50% за кредитоискатели с осигурителен доход над 2 500 лв. и включени следните такси: (1) 400 лв. еднократна такса за проучване и одобрение; (2) 150 лв. такса за оглед и оценка на имот, предложен като обезпечение по кредита, в случай че същият е апартамент; (3) 80 лв. еднократна такса за изготвяне на нотариален акт (4) 3 лв. еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредита; (5) 2,50 лв. месечна такса за поддръжка на разплащателна сметка, обслужваща кредита и с издадена към нея дебитна карта; (6) 0,102% от размера на непогасената главница по кредита годишна застрахователна премия за застраховка на имота, в случай че същата е сключена чрез Банката; (7) 30 лв. такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека.
Брой на месечните анюитетни вноски : 300
Месечна анюитетна вноска: 897,23 лв.
Обща сума за връщане: 273 514,54 лв.
Общи разходи по кредита: 73 514,54 лв.

*В изчислението на ГПР не са включени нотариалните такси за учредяване на ипотека и държавните такси за вписване.

Запитване за кредит

Mоля, попълнете формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас, за да ви предостави допълнителна информация или да уговорите среща в наш офис в удобно за Вас време.

Видео чат

Свържете се с наш консултант