Ипотечен кредит "Сбъдната мечта"

Виж повече

Видео чат

БЕЗ такса за кандидатстване

Ипотечен кредит "Сбъдната мечта" е предназначен за:

 • Закупуване на недвижими имоти;
 • Закупуване и ремонт на недвижими имоти;
 • Покупка или замяна на недвижими имоти от държавен, ведомствен или общински жилищен фонд;
 • Рефинансиране на ипотечни кредити на кредитоискателя или на трето физическо лице, отпуснати от други банки.
 • Финансиране на текущи нужди.

Валута: лева, евро

Максимален срок: до 35 години (420 месеца)

Максимален размер: до 500 000 лв./ 250 000 евро и

 • до 90% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателят отговаря с цялото си имущество;
 • до 75% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателят отговаря само до размера на стойността на недвижимия имот, предложен за обезпечение.

Обезпечение:

 • Недвижим имот;
 • Залог на вземане по влог/депозит в лева и/или друга валута, открит в БАКБ, собственост на кредитоискателя или трето физическо лице;

Гратисен период по главницата: допуска се за първите 6 месeца от срока на кредита и за още 6 месеца (еднократно) през останалия срок, но след изтичане на първата година.

Погасяване:

 • с месечни анюитетни вноски 

  или
 • с намаляващи месечни вноски

Годишен лихвен процент за кредити в лева и евро

• За покупка и рефинансиране на ипотечни кредити:

за кредитоискатели с осигурителен доход 2000 лв. и над тази сума
2,70% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка
за кредитоискатели с осигурителен доход 1400 лв. и над тази сума
2.95% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка

за кредитоискатели с осигурителен доход под 1400 лв.
3,40% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка

• За финансиране на текущи нужди:

за кредитоискатели с осигурителен доход 1400 лв. и над тази сума
3,60% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка
за кредитоискатели с осигурителен доход под 1400 лв.
4,10% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка

Посочените лихвени проценти са приложими, в случай че кредитоискателят отговаря с цялото си имущество.

*Считано от 01.07.2020 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000
** Считано от 01.07.2020 г., прилаганата стойност на 6-месечен EURIBOR е 0,000

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за предварителна оценка на доходите – 50 лв.;
 • Еднократна такса за кандидатстване – БЕЗ такса;
 • Еднократна такса за проучване и одобрение – 0.20% от размера на одобрения кредит, минимум 200 лв.

В случай, че кредитоискателят е кандидатствал за предварително одобрение, от еднократната такса за кандидатстване му се приспада платената такса за предварителна оценка на доходите.

 • Tакса за предсрочно погасяване - 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му;
 • Такса за изготвяне на нотариален акт – 80 лв.;
 • Такса за оглед и оценка на обезпечение – съгласно Тарифа на банката;
 • Такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека - съгласно Тарифата на Банката;
 • Застраховка на имота – за сметка на кредитополучателя.

Пример:

ГПР 2.92% изчислен при размер на кредита 150 000 лв., срок на изплащане 20 години, променлив лихвен процент 2,70% за кредитоискатели с осигурителен доход над 2 000 лв. и включени следните такси: (1) 300 лв. еднократна такса за проучване и одобрение; (2) 130 лв. такса за оглед и оценка на имот, предложен като обезпечение по кредита, в случай че същият е апартамент; (3) 80 лв. еднократна такса за изготвяне на нотариален акт (4) 2,50 лв. еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредита; (5) 2,50 лв. месечна такса за поддръжка на разплащателна сметка, обслужваща кредита и с издадена към нея дебитна карта; (6) 0,102% от размера на непогасената главница по кредита годишна застрахователна премия за застраховка на имота, в случай че същата е сключена чрез Банката; (7) 30 лв. такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека.

Брой на месечните анюитетни вноски : 240

Месечна анюитетна вноска: 809,55 лв.

Обща сума за връщане: 197 189,68 лв.

Общи разходи по кредита: 47 189,68 лв.

В изчислението на ГПР не са включени нотариалните такси за учредяване на ипотека и държавните такси за вписване.

Калкулатор

Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 2.70%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 2.95%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 3.40%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 3.60%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 4.10%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.

Документи

Запитване за кредит

Mоля, попълнете формата за запитване и наш консултант ще се свърже с Вас, за да ви предостави допълнителна информация или да уговорите среща в наш офис в удобно за Вас време.

Форма