Ипотечен кредит "Сбъдната мечта"

Виж повече

Видео чат

Вземете Ипотечен кредит „Сбъдната мечта“ сега, с още по-атрактивни лихвени проценти от 2,70% и се възползвайте от гратисен период по главницата!

Ипотечен кредит "Сбъдната мечта" е предназначен за:

 • Закупуване на готови (с разрешение за ползване) недвижими имоти;
 • Закупуване и ремонт на готови (с разрешение за ползване) недвижими имоти;
 • Покупка или замяна на недвижими имоти от държавен, ведомствен или общински жилищен фонд;
 • Рефинансиране на ипотечни кредити на кредитоискателя или на трето физическо лице, отпуснати от други банки.

Валута: лева, евро

Максимален срок: до 35 години (420 месеца)

Максимален размер: до 500 000 лв./ 250 000 евро и

 • до 85% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателят отговаря с цялото си имущество;
 • до 70% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателят отговаря само до размера на стойността на недвижимия имот, предложен за обезпечение.

Обезпечение:

 • Недвижим имот;
 • Залог на вземане по влог/депозит в лева и/или друга валута, открит в БАКБ, собственост на кредитоискателя или трето физическо лице;

Гратисен период по главницата: допуска се за първите 6 месeца от срока на кредита и за още 6 месеца (еднократно) през останалия срок, но след изтичане на първата година.

Погасяване:

 • с месечни анюитетни вноски 

  или
 • с намаляващи месечни вноски

Годишен лихвен процент за кредити в лева и евро

за кредити с размери над 100 000 лв./50 000 евро и срок на изплащане до 10 години
2,70% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка
за кредитоискатели с осигурителен доход 2 000 лв. и над тази сума
2,95% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка
за кредитоискатели с осигурителен доход 1400 лв. и над тази сума
3,40% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка
за кредитоискатели с осигурителен доход под 1400 лв.
3,60% променлив лихвен процент, формиран от Основен лихвен процент (ОЛП)* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка

*Считано от 01.01.2019 г. прилаганата стойност на ОЛП е 0,000
** Считано от 01.01.2019 г., прилаганата стойност на 6-месечен EURIBOR е 0,000

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за предварителна оценка на доходите – 50 лв.;
 • Еднократна такса за кандидатстване и проучване – 130 лв., дължими на два етапа:
  - при подаване на искането за кредит – 50 лв.;
  - при подписване на договора за кредит – 80 лв.;
  В случай, че кредитоискателят е кандидатствал за предварително одобрение, от първия етап му се приспада платената такса за предварителна оценка на доходите.
 • Tакса за предсрочно погасяване - 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му;
 • Такса за изготвяне на нотариален акт – 80 лв.;
 • Такса за оглед и оценка на обезпечение – съгласно Тарифа на банката;
 • Такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека - съгласно Тарифата на Банката;
 • Застраховка на имота – за сметка на кредитополучателя.

Пример:

ГПР 2,99% изчислен при размер на кредита 100 001 лв., срок на изплащане 10 години, променлив лихвен процент 3,00% и включени следните такси: (1) 130 лв. еднократна такса за кандидатстване и проучване; (2) 130 лв. такса за оглед и оценка на имот, предложен като обезпечение по кредита, в случай че същият е апартамент; (3) 80 лв. еднократна такса за изготвяне на нотариален акт (4) 2 лв. еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредита; (5) 2,50 лв. месечна такса за поддръжка на разплащателна сметка, обслужваща кредита и с издадена към нея дебитна карта; (6) 0,102% от размера на непогасената главница по кредита годишна застрахователна премия за застраховка на имота, в случай че същата е сключена чрез Банката; (7) 30 лв. такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека.

Брой на месечните анюитетни вноски : 120

Месечна анюитетна вноска: 951,83 лв.

Обща сума за връщане: 115 482,99 лв.

Общи разходи по кредита: 15 481,99 лв.

В изчислението на ГПР не са включени нотариалните такси за учредяване на ипотека и държавните такси за вписване.

Калкулатор

Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 2.70%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 2.95%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 3.40%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.
Размер на кредита в лева
Период на кредита в месеци
Лихва по кредит 3.60%
Вноски х лв.
Сума за връщане (без включени такси) лв.

Документи

Заяви кредит онлайн

Изпратете запитване